Nabór na stanowisko Opiekunka dziecięca

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);

•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;•brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•wykształcenie i staż pracy: warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań określonych w art. 16 i 18 ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy,czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

1.Opiekunem w żłobku może być osoba :

1) posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2.Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b) średnie lub średnie branżowe oraz:a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

c) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.c) Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.•nieposzlakowana opinia;•zamiłowanie do pracy z dziećmi;•odpowiedzialność.

Ponadto

:•posiadanie badań sanitarno-epidemiologicznych;

•odbycie szkolenie pierwszej pomocy;•cierpliwość;•umiejętność pracy w grupie;•energia w działaniu i zaangażowanie w pracę;

Wymagania  dodatkowe:
cierpliwość;,umiejętność pracy w grupie;•energia w działaniu i zaangażowanie w pracę, kreatywność.
Warunki Pracy:  Miejsce pracy:
Praca w budynku Żłobka Publicznego w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 18 a
Stanowisko pracy:Bezpieczne warunki pracy na stanowisku – żłobek  czynny w godz 7 do 17 :30 . Praca zmianowa
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1.opieka nad dziećmi w żłobku, wykonywanie związanych z tym codziennych czynności      z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, wychodzenia na plac zabaw itp.;2.opracowywanie i realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego;
3.przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych;
4.współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci;
5.zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w żłobku
Wymagane dokumenty i oświadczenia•CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny *;•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;•kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;•kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;•oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;•w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego –ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej; •oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zatrudnienie planowane Od  24 sierpnia 2020r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony
Termin składania ofert :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
  • osobiście w Żłobku Publicznym w Milanówku ul. Warszawska 18 a w godz od 08:00 do 15:00
  • lub pocztą na adres: Żłobek Publiczny w Milanówku ul. Warszawska 18 a 05-822 Milanówek z dopiskiem  ogłoszenie nr 1                 W terminie do dnia 31 lipca 2020r do   godz 15:00

Z kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie

 

Skip to content