Nabór na stanowisko osoby do sprzątania w żłobku Publicznym w Milanówku 0,5 etatu

Wymagania niezbędne do pracy na w/wy stanowisku

obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);

•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;•brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

Ponadto

:•posiadanie badań sanitarno-epidemiologicznych;Wymagania  dodatkowe:

cierpliwość;,umiejętność pracy w grupie;•energia w działaniu i zaangażowanie w pracę.
Warunki Pracy:  Miejsce pracy:
Praca w budynku Żłobka Publicznego w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 18 a
Stanowisko pracy:Bezpieczne warunki pracy na stanowisku – żłobek  czynny w godz 7 do 17 :30 . Praca zmianowa
Podstawowym obowiązkiem sprzątaczki jest utrzymywanie porządku i czystości w danym miejscu. Dbanie o wygląd pomieszczeń oraz o najbliższe otoczenie budynku. Główne zadania sprzątaczki to: zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie wykładzin, ścieranie kurzy, czyszczenie łazienki, wynoszenie śmieci, mycie okien czy dbanie o to, aby w pomieszczeniach nie brakowało np. mydła, czy papieru. Wszystkie czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia oraz teren wokół budynków były utrzymane w nienagannym porządku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia•CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny *;•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;•kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
•oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;•w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego –ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej; •oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zatrudnienie planowane Od  24 sierpnia 2020r., w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony
Termin składania ofert :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
  • osobiście w Żłobku Publicznym w Milanówku ul. Warszawska 18 a w godz od 08:00 do 15:00
  • lub pocztą na adres: Żłobek Publiczny w Milanówku ul. Warszawska 18 a 05-822 Milanówek z dopiskiem  ogłoszenie nr 2                 W terminie do dnia 31 lipca 2020r do   godz 15:00

Z kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie

 

Skip to content