Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności (RODO)

Na podstawie Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej „RODO” informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Żłobek Publiczny w Milanówku (05-822 Milanówek, ul. Warszawska 18a, NIP 529-18-29-874, REGON 385448015).
  • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt z inspektorem pod adresem e-mail: iod@zlobek.milanowek.pl
  • pobrane dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi bądź realizacji zlecenia;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • odbiorcami danych osobowych naszych Klientów są pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu);
  • dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytania. Po zakończeniu konwersacji za pomocą strony, dane są przechowywane przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego wniesienia żądania ich usunięcia;
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane poprzez stronę internetową przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż administrator narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych;
  • dane osobowe naszych Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
  • dane osobowe naszych Klientów chronione są poprzez zastosowanie protokołu SSL szyfrującego połączenie ze stroną, zastosowanie plugin'ów antywirusowych oraz ciągłą aktualizację oprogramowania strony.
Skip to content