Statut

STATUT ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W MILANÓWKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

par. 1.

1. Żłobek Publiczny w Milanówku, zwany dalej "Żłobkiem" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4) niniejszego Statutu.

2. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Milanówek, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
3. Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności Żłobka mieści się w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18a.
4. Obszarem działania Żłobkajest teren Gminy Milanówek.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka

par. 2.

Celem działalności Żłobka jest:
1) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej oraz profilaktyczno-zdrowotnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat;
2) ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodzicom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz pozostającym bez zatrudnienia i sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 lub przebywającym na urlopach wychowawczych.

par. 3.

Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego, stosownie do ich wieku i potrzeb;
4) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju;
5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
6) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego;
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;
8) współpraca z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny;
9) prowadzenie zajęć z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

par. 4.

1. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Złobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
2) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
3) tworzenie i realizację programu adaptacji;
4) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
5) organizowanie i prowadzenie zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych, dydaktycznych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
6) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
7) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
8) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie;
9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz dbanie o ich zdrowie;
10) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych, uroczystości oraz włączenie rodziców w działalność grupy.

2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
3. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

Rozdział 3.
Organizacja Żłobka

par. 5.

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw, określanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Milanówka.
2. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Żłobkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, właściwą organizację i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz. Stosunek pracy z Dyrektorem Żłobka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.
5. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
6. Do pracowników Żłobka stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.
7. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Milanówka.
8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Żłobka. O ustalonym zastępstwie Dyrektor powiadamia pisemnie Burmistrza.
9. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
10. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
11. Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Żłobka;
2) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
3) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;
4) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
5) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka;
6) realizacja zadań określonych w par. 3.
12. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka.

par. 6.

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni) złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Milanówek.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na wolne miejsca w żłobku, w terminie określonym przez Dyrektora.
4. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor przy pomocy komisji rekrutacyjnej.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):
1) dzieci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub uczą się;
2) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
3) dzieci niepełnosprawne, którym żłobek może zapewnić prawidłowe warunki do opieki, rozwoju i bezpieczeństwa;
4) rodzica (opiekuna prawnego) wobec którego orzeczono znaczny -1ub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
6. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do żłobka określi regulamin rekrutacji ustalany przez Dyrektora Żłobka po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
7. Dzieci spoza gminy Milanówek będą mogły być przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia mieszkańców gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce.
8. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Żłobka zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie, z uwzględnieniem ust. 5.
10. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu korzystania przez dziecko z usług Żłobka.

par. 7.

W przypadku złożenia przm pisemnego o nieobecności dziecka w żłobku nieprzerwanie powyżej 30 dni, na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności może zostać przyjęte inne dziecko według kryteriów określonych w par. 6.

par. 8.

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką mają prawo do:
1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3) wyrażania opinii i na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym Dyrektora.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu Żłobka;
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez łmważnioną przez siebie osobę pełnoletnią;
4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku.

Rozdział 5.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

par. 9.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka.
2. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku nie może zakłócać rozkładu dnia obowiązującego w żłobku.
3. Rodzic może brać czynny udział lub być obserwatorem zajęć prowadzonych przez opiekunów.

Rozdział 6.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

par. 10.

1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie w usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Milanówka stawki opłaty uwzględniające:
1) opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku;
2) opłatę za wyżywienie.
3. Wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ustala co roku Dyrektor Żłobka.
4. Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w Żłobku.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.
6. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z ponoszenia opłat za pobyt.

Rozdział 7.
Mienie Żłobka

par. 11.

Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak
również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 8.
Gospodarka finansowa Żłobka

par. 12.

1. Gospodarka finansowa Żłobka jest prowadzona w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
3. Źródłami finansowania Żłobka są:
1) środki finansowe z budżetu Gminy Milanówek;
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;
3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Obsługę finansową Żłobka zapewnia Urząd Miasta Milanówka.

Rozdział 9.
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

par. 13.

1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Milanówka.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. I obejmuje w szczególności:
1) warunki i jakość świadczonej opieki;
2) realizację zadań statutowych;
3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
4) gospodarkę finansową.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

par. 14.

1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Milanówka.
2. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Publiczny w Milanówku ul. Warszawska 18a, 05-822 Milanówek.
3. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

Skip to content